Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostęp swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

http://budowlanka.net/

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-17

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 02-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kordialik, budowlanka@budowlanka.net lub dzwoniąc na numer telefonu +48 24 3660380 i  tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 Budynek nie jest dostępny do potrzeb osób niepełnosprawnych – bariery architektoniczne tj. progi, schody itp.

Trójpoziomowy, wielosegmentowy budynek posiadający windę tylko w jednym segmencie – warsztaty szkolne.

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wejście z psem asystującym.

Opis dostępności wejścia do budynku

Dojazd do szkoły

W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy (przystanek ul. Kredytowa). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopokładowe.

Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść:

1. Główne – wejście od ul. P.I. Mościckiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły . Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Wejście od strony ul. P. I. Mościckiego kierując się w lewo od głównego wejścia       w kierunku hali warsztatowej. Wejście znajduje się w hali warsztatowej, nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi skrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego). Może być udostępnione po wcześniejszym umówieniu wizyty interesanta.

3. Wejście w hali warsztatowej od strony parkingu – nie stwarza barier architektonicznych, ponieważ posiada podjazd.  Podwójne drzwi skrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego). Może być udostępnione po wcześniejszym umówieniu wizyty interesanta.

4. Wejście w hali warsztatowej od strony siłowni zewnętrznej – wejście nie stwarza barier architektonicznych.  Podwójne drzwi skrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego). Może być udostępnione po wcześniejszym umówieniu wizyty interesanta.

5. Wejście od strony parkingu starej części szkoły – wejście dostępne w godzinach pracy szkoły tylko dla pracowników szkoły oraz zaopatrzenia. Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Wejście do sali sportowej – dostępne tylko dla pracowników oraz uczniów szkoły. Może być udostępnione po wcześniejszym powiadomieniu sekretariatu i umówieniu wizyty interesanta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Segment  B oraz sala gimnastyczna szkoły są parterowe. Hala warsztatowa, segment C oraz segment D są piętrowe. Hala warsztatowa posiada trzy wejścia, którymi mogą poruszać się osoby mające kłopoty z chodzeniem lub poruszające się na wózku inwalidzkim. Dwa wejścia nie mają progów, jedno wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych (od strony parkingu przy warsztatach). Ww. wejściami można dostać się do wnętrza budynku warsztatów szkolnych. Na parterze warsztatów szkolnych, po lewej stronie znajduje winda dla osób niepełnosprawnych, którą można wjechać  na pierwsze piętro budynku warsztatów, gdzie znajdują się: pracownie warsztatowe, pracownie komputerowe oraz pokój kierownika warsztatów szkolnych. W budynku hali warsztatowej znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Będąc na dole budynku warsztatów, kierując się na wprost od wejścia osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą przemieścić się do skrzydła starej części szkoły podjazdem z obustronnymi balustradami.
Za podjazdem znajdują się szerokie drzwi, które prowadzą do korytarza starej części szkoły. Idąc dalej na wprost po prawej stronie znajdują się:  główna portiernia szkoły, sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pokój kadr. Skręcając z korytarza w lewo osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może dostać się do pokoju nauczycielskiego znajdującego się po lewej stronie. Z kolei po prawej stronie znajdują się: gabinet wicedyrektora szkoły, doradcy zawodowego, kierownika gospodarczego oraz pokój konserwatorów szkoły. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie mają możliwości dostania się na pierwsze piętro w starej części szkoły, ponieważ brak jest windy. W skrzydle starej części szkoły łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przystosowana dla osób niepełnosprawnych jest łazienka
na zapleczu sali sportowej).

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i sala sportowa, natomiast pomieszczenia dydaktyczne oraz administracyjne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych - drzwi (80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W szkole nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ul. P. I. Mościckiego. Parking
jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu należy przemieścić się w stronę wejścia do hali warsztatowej.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących.
Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.