Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy: film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy: admin buton.png
Rozwój potencjału kształcenia zawodowego

 

Obrazy newsów: logo_efs.jpg

Tytuł projektu:

„Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”

Wnioskodawca: Gmina - Miasto Płock

Realizator projektu:

Technikum Nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku / Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2017 r. do 30.09.2019 r.

Wartość ogółem:  634 287,35 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 570 437,47 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla 85 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy w okresie 23 miesięcy realizacji projektu. Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia uczniom i uczennicom w zakresie podnoszenia przez nich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Uczestnictwo w projekcie ma na celu m.in. wesprzeć i zmotywować uczniów i uczennice ZSB do efektywnej nauki i pełnego zaangażowania w proces edukacyjny. Uczniom zagwarantowana zostanie oferta edukacyjna odpowiadająca na potrzeby lokalnego/regionalnego rynku pracy i zwiększająca szanse na ich zatrudnienie. Kompleksowe podejście do zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego pozwoli przygotować uczniów i uczennice Zespołu Szkół Budowlanych do wejścia na rynek pracy.

 Planowane działania:

 • realizacja praktyk zawodowych dla 30 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Płocku,
 • realizacja staży zawodowych dla 30 uczniów Technikum Nr 5 w Płocku,
  • realizacja specjalistycznych zajęć indywidualnych i grupowych - „Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich” dla 60 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku uczestniczących w praktykach lub stażach zawodowych,
  • organizacja kursu zawodowego dla 13 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku – Kurs spawania metodą MAG 135,
  • realizacja specjalistycznych zajęć praktycznych dla 16 uczniów kształcących się w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Technikum nr 5 w Płocku,
  • wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym uczniowie podniosą i dostosują kwalifikacje i umiejętności zawodowe do potrzeb rynku pracy,
 • 60 uczniów po opuszczeniu programu podniesie i dostosuje kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez uczestnictwo w praktykach lub stażach zawodowych,
 • 60 uczniów po opuszczeniu programu podniesie umiejętności miękkie dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach grupowych i indywidualnych – „Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich”,
 • wzrost wiedzy 16 uczniów z zakresu robót instalacyjnych i systemów energetyki odnawialnej,
 • 13 uczniów ZSB w Płocku nabędzie kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym,
 • podniesienie jakości zajęć prowadzonych w pracowniach zawodowych poprzez doposażenie warsztatów do nauczania zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • aktywizacja współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Płocku a pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

pok. E 43, tel.: 024 367 16 37

e-mail: agnieszka.olenderek@plock.eu, monika.czlapska@plock.eu

 

PROGRAMY

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku