Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Wolontariat

Kochani!

Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, którzy mają za sobą pewne doświadczenia w pracy wolontariackiej. Każdy z nas (dotychczas osobno) współpracował w tym zakresie z różnymi instytucjami, niektórzy ukończyli specjalistyczne kursy.  Wiemy, że również wielu innych uczniów naszej szkoły, ich rodzice, a także nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczą w akcjach i przedsięwzięciach o tym charakterze.  Pomyśleliśmy, że warto zjednoczyć siły i  stworzyć  w szkole koło wolontariatu „z prawdziwego zdarzenia”, aby koordynować i upowszechniać te działania. Proponujemy nazwę „Ja-wolontariusz”.

 

Na początek opracowaliśmy cele działalności klubu oraz krótki słowniczek podstawowych pojęć i zasad związanych z wolontariatem.

 

Cele klubu:

-działanie na rzecz społeczności szkolnej jak i pozaszkolnej

-niesienie pomocy potrzebującym : pomoc w nauce oraz wsparcie w trudnych sytuacjach

-integracja

-kształtowanie właściwej postawy człowieka

-otwarcie się na innych, życzliwość, dobroć , uczynność dla wszystkich a przede wszystkim bezinteresowna pomoc

-organizowanie szkoleń  np. spotkań związanych z pierwszą pomocą ( jeśli to możliwe )

- współpraca z okręgiem PZN , Hospicjum, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( jeśli będzie to możliwe)

-współpraca ze szkolnymi agendami

-popularyzacja „prawdziwego” wolontariatu

 

Słowniczek.

Wolontariat-dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz-osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Musisz jednak pamiętać, że jednorazowa akcja nie czyni z ciebie wolontariusza.

Wolontariat gromadzi  osoby , które:

-chcą pomagać innym

-mają dobre serca

-są kreatywni , mają dobrą wolę , są bezinteresowni

-niosą radość i pomoc innym

Dlatego do współpracy zapraszamy:

-uczniów

-nauczycieli

-rodziców

-organizacje charytatywne

-różne fundacje niosące pomoc

-urzędy itp.

W naszej szkole  do tej pory wolontariat polegał na honorowym oddawaniu krwi, udziale w zbiórkach pieniędzy do puszek na różne cele charytatywne, zbiórce ubrań i mebli dla Domu Samotnej Matki w Płocku, oddawaniu szpiku ,pomocy zwierzętom w schronisku, zbiórce żywności w sklepach przed świętami na paczki żywnościowe. Większość tych zadań była realizowana przy pomocy Szkolnego Koła  PCK i opiekuna tej organizacji p. Doroty Szałkiewicz.

Obecnie chcemy rozszerzyć tą działalność np. przez opiekę nad osobami chorymi w domach, pomoc koleżeńską przy odrabianiu lekcji itp.

 

Wolontariuszem może zostać każda osoba, której serce jest otwarte na pomaganie innym i która chce ofiarować im swój czas.

 

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Monika , Marta, Dagmara  z klasy 3 TŚ